قصه‌ای که کودکتان عاشقش خواهد بود

چاپ‌داستان‌اختصاصی‌کودک‌شما‌با‌ترکیبی‌از‌عکس‌ها‌و‌شخصیت‌او‌در‌مجموعه‌کتاب‌های‌کودکان